Ordningsregler

För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från klockan 22.00 – 06.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa brukas skall fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även maskiner av olika slag som t ex borrmaskin.

 1. Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 2. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande ej kan uppskjutas skall jourfirman eller styrelsen omedelbart underrättas härom.
 3. I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 4. Sopor och dylikt ska sorteras och vara väl inslagna och läggas på därför avsedd plats.
 5. Uppställning av cyklar, barnvagnar mm skall ställas i därför avsedda utrymmen eller i lägenheten.
 6. Gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstuga mm skall ur brand- och säkerhetssynpunkt samt för brand-.och vårdpersonal hållas fria från diverse material. I gemensamma utrymmen gäller rökförbud.
 7. Om djur hyses i lägenheten ska tillses att de inte orenar, gör ofog eller för oljud.
 8. De särskilda föreskrifter som gäller för kabel-tv-anläggningen ska följas. Egen parabol får inte uppsättas på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong mm.
 9. Uteplats skötes av respektive bostadsrättsinnehavare. Balkongen skottas vid behov. Blomiådor ska hängas på insidan av räcket.
 10. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar får inte verkställas utan styrelsens särskilda tillstånd. Betl’. uppsättande av markiser, inglasning av balkong erfordras styrelsens särskilda tillstånd.
 11. Bostadsrättsinnehavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen för gemensamhetsmark, biluppställningsplatser, kabel-tv-anläggning, soprum och övriga gemensamma yttre och inre anläggningar.
 12. Ovanstående föreskrifter ska iakttas av bostadsrätts innehavarens husfolk och gäster eller de som av denne inrymts i lägenheten

Läs också följande för balkong och uteplats, cykelrum, tvättstugan och soprum.