Bostadsrättslagen

Föreningens ansvar för lägenhetens skick

4 § Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Bestämmelserna i 2 § tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande. Lag (1995: 1464).

Hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

 • ingrepp i en bärande konstruktion,
 • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
 • annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).
12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar får avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.
För reparationer på grund av brand- eller  vattenlednings skada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom

 • hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse,
 • eller vårdslöshet eller försummelse av
  • någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
  • någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
  • någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Lag (2003:31).