Köpa lägenhet

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars främsta ändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Att köpa en bostadsrätt innebär inte att du som bostadsrättshavare äger lägenheten utan du köper rätten att nyttja en viss lägenhet.

I och med att Du tecknat avtal om att köpa en viss lägenhet så ansöker du även om medlemskap i föreningen. Styrelsen som beviljar medlemskapet prövar om Du kan fullgöra Dina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Villkoret för att Du ska kunna fullfölja Ditt köp är att Du blir antagen som medlem. Styrelsen är skyldig att snarast avgöra frågan och ge Dig besked. Om styrelsen vägrar Dig medlemskap blir köpet ogiltigt och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i Hyresnämnden och Hyresnämndens beslut kan överklagas.

Tillsammans med dina grannar är du medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset och ev. mark där du bor.

Som medlem i en bostadsrättsförening har Du att följa föreningens stadgar och gällande lagstiftning. De lagar som främst berör bostadsrättsföreningar är Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättsförordningen. Föreningen har också oftast egna ordningsregler som ska följas.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla är gemensamt ansvariga för att det hela fungerar.

Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året.

Om Du vill ändra något eller att föreningens ska göra på ett annat sätt är det ett ypperligt tillfälle att göra sin röst hörd via motion. När motionen ska vara inlämnad kan Du läsa i stadgarna. Den ska lämnas in i så god tid att styrelsen först kan gå igenom den och ta beslut som sedan läggs fram för stämman, som är beslutande.

Med nyttjanderätten till lägenheten har Du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om Din bostad, om mark ingår i köpet ingår även skötsel av den. Rättigheterna handlar om att själv gra göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan Dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

Som bostadsrättshavare har Du ansvar för lägenheten och om Du råkar ut för en skada så kan Du bli ersättningsskyldig till föreningen så se över Ditt hemförsäkringskydd. Försäkringsbolagen har en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Detta kostar inte så mycket men är nödvändigt när man bor i bostadsrätt.